Coronavirus - KBO Noordwijk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Coronavirus

Actueel
                            Web Nieuws                       Noordwijk, 18-maart 2020

Onderwerp : Coronavirus, ALLE activiteiten afgelast

In verband met de huidige problemen omtrent het coronavirus, delen wij u mede dat met
ingang van 16 maart 2020 alle activiteiten en geplande bijeenkomsten van onze vereniging
tot nader order zijn afgelast.

Welke activiteiten ?
KBO Noordwijk heeft een aanzienlijk aantal eigen activiteiten, maar daarnaast organiseren
we ook samen met ANSV, activiteiten via het samenwerkingsverband van KBO Noordwijk
en ANSV, het DBO (Drie Bonden Overleg).
De meeste activiteiten vinden plaats in de dienstencentra “De Wieken” in Noordwijk-Binnen
en “Het Trefpunt” in Noordwijk aan Zee. Maar bijv. ook in de gemeentelijke sporthal aan de
Stijntjesduinstraat en op diverse buitenlocaties vinden activiteiten plaats.
De afgelaste activiteiten betreffen letterlijk alle geplande activiteiten en bijeenkomsten.

Algemene Leden Vergadering
Een speciale vermelding betreft de eerder aangekondigde Algemene Leden Vergadering
op 28 april aanstaande. Ook deze belangrijke jaarvergadering wordt uit voorzorg en gezien
alle onzekerheid tot nader order uitgesteld. Zodra de situatie in brede zin dit weer toelaat,
zal een nieuwe datum voor deze vergadering via ons huisblad de 50+ Nieuwsbrief worden
aangekondigd. Het algemeen belang en het welzijn van mensen staat daarbij voorop.

Informatie voorziening
Momenteel wordt iedereen van alle kanten en via talloze media vrijwel continue
geïnformeerd over alles wat bij deze virus-uitbraak hoort. Veel bedrijven en organisaties
nemen uit eigen beweging of van overheidswege daartoe gedwongen, maatregelen om de
negatieve gevolgen te beperken teneinde daarmee deze crisis onder controle te krijgen.

50+ Nieuwsbrief
Voor zo lang dit mogelijk en verantwoord is, trachten we ons eigen verenigingsblad bij onze
leden te blijven bezorgen. Dit hangt natuurlijk van alle betrokken partijen af, zoals redactie,
opmaak en het drukken van het blad, vervoer en niet in de laatste plaats onze grote groep
vrijwilligers/rayonhouders die het blad uiteindelijk bij u thuis bezorgen.
Allemaal schakels in de ketting die om wat voor reden dan ook kunnen zorgen dat u het
blad op enig moment (tijdelijk) niet zult ontvangen. We proberen u via dit blad toch, ondanks
een aanzienlijke vertraging wat betreft de actualiteit, op de hoogte te houden van zaken die
onze vereniging betreffen. Dit mede doordat een groot deel van onze leden niet of
nauwelijks via bijv. het internet en de computer informatie kunnen opzoeken of ontvangen.
We vertrouwen op uw begrip in geval de Nieuwsbrief eventueel tijdelijk niet kan worden
bezorgd.

Website
Gelukkig hebben we naast onze Nieuwsbrief ook de mogelijkheid om u via het internet en
onze website te voorzien van informatie over onze vereniging en de ontwikkelingen zoals
die momenteel in sneltreinvaart u ons treffen in verband met deze crisis.
Via de website trachten we u met enige regelmaat te informeren over nog lopende zaken
die verduidelijking behoeven, over initiatieven die verband houden met de coronacrisis
waar u eventueel in welke zin dan ook bij gebaat bent.
Maar hopelijk ook zo spoedig mogelijk de berichtgeving dat zaken weer in rustiger
vaarwater komen en we weer in stappen over de situatie van na de coronacrisis kunnen
gaan praten, denken maar vooral ook kunnen gaan handelen.

Kijk daarvoor onder het kopje Actueel > Coronavirus

Andere media
Ook via de plaatselijke kranten en omroep BO zullen we van ons laten horen als er
veranderingen zijn die betrekking hebben op onze activiteiten en/of over het opheffen van
de beperkende maatregelen van bijv. de toegang en beschikbaarheid van De Wieken en
Het Trefpunt.

Wat voor nieuws ?
In het algemeen gesproken zal de website wat onze vereniging betreft een van eerste
kanalen zijn die, als op enig moment de situatie ten goede is gekeerd, kenbaar zal maken
dat allerlei activiteiten weer stapsgewijze zullen kunnen worden opgestart en hoe.
Iets waar we allemaal met smart naar uitkijken !

Maar op dit moment zijn veel zaken volkomen onvoorspelbaar geworden door de
noodzakelijke maatregelen die er op allerlei niveaus worden genomen en naar verwachting
eerst ook steeds verder zullen worden opgeschaald teneinde deze epidemie onder controle
te krijgen. Hierdoor kunnen we niet veel meer doen dan verwachtingen uit te spreken en
constateren dat er inmiddels een zeer zorgelijke situatie is ontstaan die ons land behoorlijk
zal ontwrichten en waar iedereen last van zal ondervinden.
De gezondheid van mensen en het algemeen belang zijn daarbij leidend.

Financiën
Activiteiten
Voor sommige activiteiten zijn de deelnemers een financiële bijdrage verschuldigd, ze
ontvangen daarvoor een rekening van de KBO. Dit betreft o.a. het handwerken & quilten
maar ook voor Tai Chi in de Wieken. Bij enkele andere activiteiten wordt gewoon per keer
een kleine bijdrage gevraagd op het moment dat u daaraan deelneemt en die u dan ter
plaatse voldoet.

Bij zowel handwerken & quilten alsook voor Tai Chi zullen de lessen/bijeenkomsten die
m.i.v. 16 maart 2020 en later uitvallen wegens de coronacrisis, vanzelfsprekend niet worden
berekend. Voor zover deze periode al in rekening is gebracht, zullen deze worden
gecrediteerd (gecorrigeerd).

Dagtochten etc.
Mensen die zich voor dagtochten hebben ingeschreven naar bijv. de Passie Spelen,
Stranduitje Vlissingen, Bedevaart België enz. zullen begrijpen dat deze dagtochten
vooralsnog niet door zullen gaan.
Dat is ook afhankelijk van het feit hoe ver in de toekomst deze tochten zullen plaats vinden.
Voorlopig ligt alles plat, dus zal er geen enkele dagtocht plaats kunnen vinden omdat
restaurants/musea en nog veel meer simpelweg gesloten zijn. Momenteel zijn er dan ook
nog geen definitieve boekingen gedaan die niet meer teruggedraaid kunnen worden.
Zodra de situatie verbeterd, zal er misschien weer wat mogelijk zijn maar dat zal de
komende weken waarschijnlijk nog niet direct het geval zijn.

Met betrekking tot de Passie Spelen zal de situatie per eind april opnieuw worden bekeken
in hoeverre deze kunnen/zullen doorgaan. Tot die tijd blijven de ontvangen aanmeldingen
nog in behandeling en worden deze deelnemers zo spoedig mogelijk benaderd als er wat
meer bekend wordt. Tot die tijd worden hiervoor ook geen facturen verstuurd.

Ledenservice
Belastingaangifte
Maakt u gebruik van de diensten van onze belastinginvullers voor het doen van uw
belastingaangifte dit jaar, neemt u dan contact op met de invuller die uw aangifte al in een
vorig jaar heeft ingevuld of met een van de andere invullers en bespreek met haar/hem hoe
u uw aangifte kunt gaan doen of waar u anders terecht zou kunnen hiervoor.
De contacten zijn natuurlijk zeer persoonlijk en vertrouwelijk van aard, dus in overleg met
de invuller van uw keuze maakt u al of niet een afspraak.

De namen en telefoonnummers van de belastinginvullers vindt u achterin de Nieuwsbrief en
op onze website ( www.kbonoordwijk.nl/adviseurs.html ).
Komt u er niet uit of heeft u problemen, neemt u dan contact op met iemand van het
bestuur, ook die telefoonnummers en gegevens staan achterin de Nieuwsbrief of via de
website ( www.kbonoordwijk.nl/bestuur-1.html )

Ouderenadviseurs
Ervaart u problemen met de gemeente ten aanzien van de voorzieningen via de Wmo
(Wet maatschappelijke ondersteuning), met de woningbouwvereniging of soortgelijke
instanties, neem dan eens contact op met een van onze ouderenadviseurs en vraag of die u
verder kan helpen om het probleem op te lossen of u wellicht kan verwijzen naar het juiste
loket om de zaak opgelost te krijgen.
Ook van deze vrijwilligers vindt u de namen en telefoonnummers altijd op de laatste pagina
van onze Nieuwsbrief.

Op deze pagina vindt u meer informatie over allerlei regelingen en zaken die onder de Wmo
vallen, zie hiervoor : ( https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo )

Tot slot
We trachten u regelmatig en gericht te informeren via de beschikbare mogelijkheden die we
hebben over deze uitzonderlijke situatie. Daarbij proberen we te voorkomen dat we u niet
onnodig lastig vallen als er feitelijk weinig of niets te melden valt en beperken we ons tot
informatie die direct te maken heeft met onze vereniging en de relatie die u met ons heeft.
We wensen u sterkte in deze zorgelijke tijden en hopen dat u gevrijwaard zult blijven van
deze ziekte en we spoedig weer in rustiger vaarwater zullen komen. Laten we vooral voor
ogen houden dat er weer een einde aan alle ongemak zal komen en we daarmee vooral ook
uitzien naar een tijd na deze crisis.


Met vriendelijke groet,
het bestuur van KBO Noordwijk


 
Untitled 2 Terug naar Homepage
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu